Leden 2011

Připomenutí

28. ledna 2011 v 10:51 | Lucielle |  ...About-News...

Připomínam vám tenhleČlánek
O změnech na blogu a o hledaní nové adminky...

Mean Lyrics EN

28. ledna 2011 v 10:45 | Lucielle |  ...Speak Now...
You, with your words like knives
And swords and weapons that you use against me,
You, have knocked me off my feet again,
Got me feeling like I'm nothing.
You, with your voice like nails on a chalkboard
Calling me out when I'm wounded.
You, pickin' on the weaker man.

The Story of Us Text CZ

28. ledna 2011 v 10:44 | Lucielle |  ...Speak Now...
[Refrén:]
Tohle je jen další příběh, jak kluk potká holku.
Kluk jí opustí,
zhroutí jí svět.
Tohle je příběh o mně a tobě a o všem,
čím jsme si prošli.

Tohle není žádná pohádka, lásko,
tohle bylo skutečné.
Nikdy jsem si nemyslela, že jednoho dne ti budu schopna říct, jak se cítím.
Copak si nepamatuješ tu noc, tu sobotní noc, kdy jsi mě vzal za ruku a bylo to tak správné.
A v tu chvíli jsem ti řekla o mých snech, o všem, co jsem pro nás chtěla...

The Story of Us Lyric EN

28. ledna 2011 v 10:43 | Lucielle |  ...Speak Now...
I used to think one day we'd tell the story of us
How we met and the sparks flew instantly
And people would say they're the lucky ones
I used to know my place was the spot next to you
Now I'm searching the room for an empty seat
Cause lately I don't even know what page you're on
Oh, a simple complication, miscommunications lead to fall out
So many things that I wish you knew
So many walls up I can't break through

Never Grow Up Text CZ

28. ledna 2011 v 10:42 | Lucielle |  ...Speak Now...
Tvá málá ručička je obtočená kolem mého prstu.
A svět je tak tichý dnes večer.
Tvá málá oční víčka se chvějí, protože sníš.
Tak tě přikrývám, zapínám tvé oblíbené noční světlo.
Všechno ti připadá legrační.
Nemáš čeho litovat.
Dala bych všechno, zlato
kdybys mohla takhle zůstat.

Never Grow Up Lyric EN

28. ledna 2011 v 10:41 | Lucielle |  ...Speak Now...
Your little hand's wrapped around my finger
And it's so quiet in the world tonight
Your little eyelids flutter cause you're dreaming
So I tuck you in, turn on your favorite night light
To you everything's funny
You got nothing to regret
I'd give all I have, honey
If you could stay like that

Enchanted Text CZ

28. ledna 2011 v 10:40 | Lucielle |  ...Speak Now...
Byla jsem tam zase dnes večer.
Nutila se smát, předstírala úsměv.
Stejné staré unavené osamocené místo.
Stěny falešnosti,
uhýbání očima a prázdnota
zmizeli, když jsem viděla tvůj obličej.
Vše, co můžu říct, je, bylo to kouzelné, tě potkat.
Tvé oči šeptaly "Už sme se potkali?"
přes místnost, tvá silueta
se začíná ke mně přibližovat.
Hravá konverzace začíná,
počítám všechny tvé rychlé poznámky,
jako průchodné tóny v tajnosti.
A bylo to kouzelné, tě potkat.
Vše, co můžu říct, je, byla jsem okouzlená, když jsem tě potkala.

Enchanted Lyric EN

28. ledna 2011 v 10:39 | Lucielle |  ...Speak Now...

There I was again tonight
Forcing laughter, faking smiles
Same old tired, lonely place
Walls of insincerity
Shifting eyes and vacancy
Vanished when I saw your face
All I can say is it was enchanting to meet you
Your eyes whispered "Have we met?"
Across the room, your silhouette
Starts to make its way to me
The playful conversation starts
Counter all your quick remarks
Like passing notes in secrecy
And it was enchanting to meet you
All I can say is I was enchanted to meet you

Dear John Text CZ

28. ledna 2011 v 10:37 | Lucielle |  ...Speak Now...
Dlouhé byly ty noci, kdy se mé dny točily kolem tebe.
Počítám své kroky,
modlím se, aby se zem zas nepropadla.
Moje máma mě obvinila, že zas ztrácím hlavu,
ale přísahám, bylo mi dobře.
Namalovals mi modré nebe
a vrátil ses a změnils ho v déšť.
A já žila ve tvé šachové hře,
ale tys měnil pravidla každý den.
Zajímá mě, s kterou tvou verzí budu mluvit dnes večer po telefonu.
Jo, přestala jsem ho zvedat a tahle písnička ti dá vědět proč.

Dear John Lyric EN

28. ledna 2011 v 10:36 | Lucielle |  ...Speak Now...
Long were the nights
When the days once revolved around you
Counting my footsteps,
Prayin' the floor won't fall through, again
My mother accused me of losing my mind
But I swore I was fine

You paint me a blue sky and go back
And turn it to rain
And I lived in your chess game
But you changed the rules every day
Wonderin which version of you
I might get on the phone, tonight,
Well I stopped pickin' up
And this song is to let you know why

Sparks Fly Text CZ

28. ledna 2011 v 10:35 | Lucielle |  ...Speak Now...
To jak se pohybuješ je jako vrchol lijáku
a já jsem domeček z karet.
Řekneš poprvé mé jméno, zlato, a já

se zamiluju v prázdném baru.

A stál jsi tam přede mnou
dost blízko na to, aby ses mě dotknul.
Dost blízko na to, abych doufala, že nevidíš
na co myslím.

Všechno teď upusť.

Sparks Fly Lyric EN

28. ledna 2011 v 10:34 | Lucielle |  ...Speak Now...
The way you move is like a full on rainstorm
And I'm a house of cards
You say my name for the first time, baby, and I

Fall in love in an empty bar

And you stood there in front of me just
Close enough to touch
Close enough to hope you couldn't see
What I was thinking of

Drop everything now

Meet me in the pouring rain
Kiss me on the sidewalk
Take away the pain

Mine Text CZ

28. ledna 2011 v 10:33 | Lucielle |  ...Speak Now...
Oh oh ooo o
Oh oh ooo o

Na vysoký jsi
pracoval jako obsluha čekajících stolů
Neohlížel ses, až na jednu malou chvíli
Já riskovala let se strachem z pádu
Zajímala jsem se, proč se trápíme
láskou, když stejně nikdy nevydrží

Řekla jsem "Věřil bys tomu?"
když jsme leželi na pohovce
To byl ten moment, kdy jsem to spatřila
Ano, ano, už to konečně vidím

Mine Lyric EN

28. ledna 2011 v 10:33 | Lucielle |  ...Speak Now...
You were in college
working part time waiting tables
Left to small time never looked back
I was the flight risk with the fear of fallin
Wondered why we bothered
with love if it never lasts

I say "Can you believe it?"
As we're lying on a couch
The moment I can see it
Yes yes, I can see it now

Back To December Text CZ

28. ledna 2011 v 10:31 | Lucielle |  ...Speak Now...
Jsem šťastná, že sis na mě udělal čas
Jak jde život, řekni mi jak se má tvá rodina
Už chvíli jsem je neviděla
Ty jsi byl v pohodě, víc zaneprázdněný než kdy jindy
Rozhovory, práce a počasí
Tvoje stráž je vzhůru a já vím proč
Kvůli tomu když jsi mě naposled viděl
Stále ti to leží v hlavě
Dal si mi růže a já jsem je nechala zemřít

Back To December Lyric EN

28. ledna 2011 v 10:30 | Lucielle |  ...Speak Now...
I'm so glad you made time to see me
How's life,tell me how's your family?
I haven't seen them in a while
You've been good,busier then ever
We small talk,work and the weather
Your guard is up and I know why
Cause the last time you saw me
Is still burned in the back of your mind
You gave me roses and I left them there to die

Better Than Revenge Text CZ

28. ledna 2011 v 10:29 | Lucielle |  ...Speak Now...
Postav se do rohu a popřemýšlej o tom, cos udělala

Příběh začíná, když bylo horko a léto a
Já to měla všechno, měla jsem ho přesně tam, kde jsem ho chtěla
Ona prošla okolo, dostala ho sama
A poslechněme si potlesk, vzala ho rychleji, než bys řekl "sabotáž"

Neviděla jsem to přicházet, neměla jsem podezdřění
Podcenila jsem s kým mám tu čest
Musí vědět, že bolest do mě bila jako do bubnů
Ona podcenila jen toho, od kterého kradla

Better Than Revenge Lyric EN

28. ledna 2011 v 10:28 | Lucielle |  ...Speak Now...
Now go stand in the corner and think about what you did

The story starts when it was hot and it was summer and
I had it all, I had him right there where I wanted him
She came along, got him alone
And let's hear the applause, she took him faster than you could say 'sabotage'

I never saw it coming, wouldn't have suspected it
I underestimated just who I was dealing with
She had to know the pain was beating on me like a drum
She underestimated just who she was stealing from

Speak Now Text CZ

28. ledna 2011 v 10:26 | Lucielle |  ...Speak Now...
Nejsem ten typ holky
Který by při první příležitosti pobíhal v bílém závoji
Ale ty nejsi ten typ kluka
Který by si vzal špatnou holku
Přikradu se a vidím tvoje kamarády
A její arogantní rodinu v pastelových barvách
a ona křičí na svou družičku
Někde ve vnitř, v pokoji, oblečená v županu,
Který vypadá jako pečivo
To rozhodně není to, co sis představoval
Ztratila jsem sebe při denním snění
Kde jsem stála a říkala

Speak Now Lyric EN

28. ledna 2011 v 10:26 | Lucielle |  ...Speak Now...
I am not the kind of girl
Who should be rudely barging in on a white veil occasion
But you are not the kind of boy
Who should be marrying the wrong girl
I sneak in and see your friends
And her snotty little family all dressed in pastel
And she is yelling at a bridesmaid
Somewhere back inside a room wearing a gown shaped like a pastry
This is surely not what you though it would be
I lose myself in a daydream
Where I stand and say